Kontakt

                      Názov: Skialpfest Admin             

                      Adresa: Jilemnického 502/7                

                      Mesto: Galanta

                      Štát: Slovensko

                      Tel.: +421 905 114 721

                      Mail: support@skialpfest.sk